• Να Είσθε Ταχείς στο να Ακούετε, Βραδείς στο να Ομιλήτε