• Οι Νυμφευμένοι Πιστοί Καλούνται σε Ειρήνη και Σωτηρία