• Υπηρετείτε τον Θεό ή Αναμένετε τον Θεό να Σας Υπηρετήση;