• Απελευθέρωσις από Ολοκληρωτική Ιερή Εξέτασι δια Πίστεως Στον Θεό