• Διακήρυξις του ‘Λόγου της Ζωής’ σ’ ένα Θνήσκοντα Κόσμο