• Εκτίμησις για τη «Μετάφρασι Νέου Κόσμου» Σ’ Ένα Μοτέλ