• Γιατί Πρέπει οι Χριστιανοί να Δεχθούν και να Εκπληρώσουν Ευθύνη;