• Θάρρος όπως του Δαβίδ για τους Συγχρόνους Καιρούς