• Η Άσκησις Πίστεως Ομοιάζει με Ενέργεια Βασιζόμενη σ’ ένα Τίτλον Κυριότητος