• Γύρω στον Κόσμο με την «Αιώνιον Ευαγγέλιον» Συνέλευσι