• Εκτέλεσις Θείας Κρίσεως κατά της Ψευδούς Θρησκείας