• Ένα Έθνος που Ανθίσταται στον Θεό Δεν Μπορεί να Σταθή