• Η Συμβολική Γυνή του Θεού Κερδίζει τη Νόμιμη Υπόθεσί Της