• Στάθμισις του Γαμηλίου Δεσμού στις Έσχατες Αυτές Ημέρες