• Παγκόσμιος Κυβέρνησις στον Ώμο του Άρχοντος της Ειρήνης