• «Δεν Θέλομεν Εγκαταλείψει τον Οίκον του Θεού Ημών»