• «Μακάριοι οι Έχοντες Συναίσθησιν της Πνευματικής των Ανάγκης»