• «Μακάριοι οι Καθαροί την Καρδίαν· Διότι Αυτοί Θέλουσιν Ιδεί τον Θεόν»