• Είναι Καθήκον της Θρησκείας να Εισέρχεται στον Πολιτικό Τομέα;