• Ενθυμού τον Πλάστην σου, με Εκδήλωσιν Αγαθωσύνης