• «Ας Εγερθή ο Θεός, και Ας Διασκορπισθώσιν οι Εχθροί Αυτού»