• Διάσωσις του Κόσμου του Ανθρωπίνου Γένους με Αίμα