• ‘Προσθέσατε εις την . . . Γνώσιν Σας την Εγκράτειαν’