• ‘Νίκα το Κακόν δια του Αγαθού’ στους Συγχρόνους Καιρούς