• Ας Υψώσωμε τας Κεφαλάς—Διότι Πλησιάζει η Απελευθέρωσίς Μας