• Ειρήνη με τον Θεόν εν Μέσω της ‘Μεγάλης Θλίψεως’