• Περαιτέρω Επέκτασις στα Κεντρικά Γραφεία της Σκοπιάς