• Ένας Ζυγός που Είναι Καλός και ένα Φορτίον που Είναι Ελαφρόν