• Σωτηρία της Ανθρώπινης Φυλής με τον Τρόπο της Βασιλείας