• Ο Ερημωτής του «Χριστιανικού Κόσμου» Προεικονίσθηκε Ιστορικώς