• Εγκαρτέρησις σε Πειρασμούς που Θέτουν σε Δοκιμασία την Πίστην Μας