• Το Αντίλυτρον Θαυμασία Έκφρασις Αγάπης και Δικαιοσύνης