• Διωρισμένοι Αξιωματούχοι στη Θεοκρατική Οργάνωσι