• Παρότρυνσις για Ταπεινοφροσύνη στην Αποφοίτηση της Σχολής Γαλαάδ