• Να Εμπιστεύεσθε στον Θεό, Όχι στη Δική σας Αντίληψι