• “Συνιστώντες Εαυτούς Προς Πάσαν Συνείδισην Ανθρώπων Ενώπιον του Θεού”