• Κυβέρνησις που Μπορεί να Ικανοποιή τις Ανάγκες Όλων