• Φυγή από την Πόλι του Καταφυγίου Σημαίνει Απώλεια Ζωής