• Προ Πάντων δε, Έχετε Ένθερμον την εις Αλλήλους Αγάπην