• Θεία Νίκη—Η Σημασία της για την Πάσχουσα Ανθρωπότητα