• Διαφύλαξις από το να Σφαγούν Μαζί με τους Εχθρούς του Βασιλέως