• Απελευθέρωσις από τις Πονηρές Πνευματικές Δυνάμεις