• Αντιμετώπισις του Προβλήματος της Μεταφράσεως της Βίβλου