• Διατήρησις Ισορροπημένης Απόψεως Απέναντι των Αποκοπτομένων