• Καμμιά Πνευματική «Κρίσις Ενεργείας» για τους Φρονίμους