• Τήρησις του Γάμου σε Τιμή Ενώπιον Θεού και Ανθρώπων