• Η Επί του Όρους Ομιλία—‘Θησαυρίζετε Θησαυρούς εν Ουρανοίς’