• Ο Αγών του Αποστόλου Ιωάννου Κατά της Αποστασίας