• Στους Αποφοίτους της Γαλαάδ Ελέχθη: «Θέλετε Εξάπαντος Ευφρανθή»