• Είσθε Ένας Πιστός Υπήκοος της Κυβερνήσεως του Θεού;